Wedstrijdreglement MVSA Show Your Magic

Wedstrijdreglement MVSA Peacock/Show your magic

Regels voor “Show your magic” wedstrijd

Van 15 november 2021 tot 28 februari 2022

(hierna het “Reglement” genoemd)

Artikel 1 – Organisator van de “Show your magic” wedstrijd

De MVSA-wedstrijd wordt georganiseerd door Hasselt Millesime BVBA, Ekkelgaarden 6A, 3500 Hasselt. (hierna genoemd de “Organisator”) organiseert een wedstrijd genaamd “Show your magic” (hierna genoemd het “Spel”) van 15 november 2021 tot 28 februari 2022.

Artikel 2 – Deelname aan het Spel

2.1 Personen die aan het Spel mogen deelnemen

Het Spel staat open voor alle meerderjarige, natuurlijke personen, woonachtig in België en Nederland. De volgende personen mogen niet deelnemen aan het Spel:

 • Personeelsleden van de organisaties die het Spel organiseren;
 • Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is geweest bij de organisatie of uitvoering van de wedstrijd;
 • Alsmede hun echtgenoot/echtgenote, rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn en nakomelingen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te verzoeken deze voorwaarden te bewijzen. Elke persoon die niet aan deze voorwaarden voldoet of die weigert het bewijs te leveren, zal worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd en zal, in geval van winst, geen recht hebben op de prijs.

Deelname aan de prijsvraag impliceert volledige aanvaarding van dit Reglement.

2.2 Voorwaarden voor de deelname aan het Spel

De Organisator heeft een unieke code aangebracht op de label rond de flessenhals.

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers volgende stappen volgen:

 1. Koop een fles met een label rond de flessenhals in de winkel;
 2. Ga naar mvsacava.com/nl/show-your-magic/ (via de QR-code die op het label van de flessenhals staat of door het adres in een webbrowser in te geven);
 3. Vul het deelnameformulier op de interface in met de unieke code;
 4. Beantwoord de vraag “Hoeveel deelnemers nemen deel aan deze wedstrijd?” en valideer de deelname aan de wedstrijd.

Hierbij wordt gespecificeerd dat elk ingevuld contactformulier met onjuiste informatie en in het bijzonder een onjuist e-mailadres, de deelname van het Spel ongeldig maakt.

Deelname aan het Spel is strikt persoonlijk en nominatief.

Indien een deelnemer een prijs heeft gewonnen in strijd met dit Reglement of op frauduleuze wijze, zal de prijs in kwestie niet aan hem/haar worden toegekend en zal deze eigendom blijven van de Organisator, onverminderd eventuele rechtsvorderingen die door de Organisator of door derden tegen de deelnemer kunnen worden ingesteld. Elke valse aangifte, valse opgave van identiteit of adres zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer en, in voorkomend geval, tot de terugbetaling van de reeds toegezonden prijzen.

Er wordt ook uitdrukkelijk bepaald dat de Organisator, indien de omstandigheden dit vereisen, het Spel op elk moment kan opschorten of stopzetten.

Artikel 3 – Bestemming van de prijzen

 • Prijs nr. 1: één (1) cadeaubon voor een reis naar Barcelona, Spanje voor twee (2) personen.
 • Prijs nr. 2: één (1) MVSA Peacock paraplu – special edition.

Slechts één (1) exemplaar van prijs nr. 1 te winnen.

Honderd (100) exemplaren van prijs nr. 2 te winnen.

Artikel 4 – Bepaling van de winnaars van het Spel

De winnaars van het Spel worden bepaald volgens de volgende procedures:

 1. Indien één enkele deelnemer het juiste antwoord vindt op de vraag “Hoeveel deelnemers nemen deel aan deze wedstrijd?” wint deze deelnemer.
 2. Als meer dan één deelnemer het juiste antwoord vindt op de vraag “Hoeveel deelnemers nemen deel aan deze wedstrijd?”, wordt er geloot om de winnaar te bepalen.
 3. Als niemand van de deelnemers het juiste antwoord vindt op de vraag “Hoeveel deelnemers nemen deel aan deze wedstrijd?”, wordt er geloot om de winnaar te bepalen.
 4. Er wordt geloot onder alle andere deelnemers om te bepalen wie prijs nr. 2 wint.

Artikel 5 – Toekenning van de prijzen

Binnen vijf (5) dagen na de aanwijzing van de winnaars ontvangen zij op het in het contactformulier aangewezen e-mailadres een bericht waarin hun gewonnen prijs wordt bevestigd.

Binnen tien (10) dagen na ontvangst van de e-mail met de bevestiging van hun gewonnen prijs, dienen de winnaars van het Spel te antwoorden op het in het bericht vermelde e-mailadres om de informatie te versturen die nodig is om de prijs in ontvangst te nemen.

Indien een winnaar niet binnen tien (10) dagen antwoordt, wordt zijn prijs automatisch geannuleerd zonder dat de winnaar aanspraak kan maken op enige compensatie of terugbetaling. In dat geval kan de Organisator overgaan tot een nieuwe aanwijzing van de winnaar onder de deelnemers.

Er wordt gespecificeerd dat de prijs in geen geval mag worden ingeruild voor de geldwaarde ervan of voor een andere prijs, zelfs van mindere handelswaarde, noch mag worden overgedragen (gratis of tegen betaling) aan een derde.

De Organisator behoudt zich het recht voor deze prijs te vervangen door een andere prijs die gelijkwaardig is in waarde en kenmerken, om welke reden dan ook, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk incident en/of ongeval dat zich zou kunnen voordoen tijdens het genot van de toegekende prijs en/of als gevolg van het gebruik ervan.

Artikel 6 – Persoonlijke gegevens

Er wordt aan herinnerd dat de deelnemers, om aan het Spel te kunnen deelnemen, bepaalde persoonlijke gegevens moeten verstrekken (naam, adres, enz.). Deze informatie wordt geregistreerd en opgeslagen in een computerbestand en is noodzakelijk voor de deelname, om de winnaars te bepalen en om de prijzen toe te kennen en uit te reiken. Deze informatie is bestemd voor de Organisator en kan worden doorgegeven aan zijn technische dienstverleners en aan een dienstverlener die instaat voor de uitreiking van de prijzen.

De aldus verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt binnen het wettelijk kader. Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, hebben de deelnemers recht op toegang, correctie en verwijdering van de hen betreffende gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, moeten de deelnemers een brief sturen naar het volgende adres: Hasselt Millesime BVBA, Ekkelgaarden 6A, 3500 Hasselt – België.

De terugbetaling van de kosten voor het aanvragen van de correctie en verwijdering van gegevens zal gebeuren op basis van een eenvoudige brief met een gewicht van minder dan 20 gram en voorzien van een voldoende gefrankeerde zending.

Artikel 7 – Beperking van de aansprakelijkheid

De deelname aan dit Spel impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat betreft de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de risico’s van onderbreking, en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en de risico’s van het oplopen van eventuele virussen die op het internetnetwerk circuleren.

Bijgevolg kan de Organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld, zonder dat deze opsomming beperkend is, voor de overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op internet:

 • Storingen op het internetnetwerk die het goede verloop en de goede werking van het Spel verhinderen;
 • Storingen in de ontvangstapparatuur of communicatielijnen;
 • Verlies van papieren of elektronische post en, meer in het algemeen, verlies van gegevens;
 • Problemen met de levering;
 • De werking van de software;
 • De gevolgen van virussen, computerbugs, anomalieën, technische storingen;
 • Schade aan de computer van de speler;
 • Elke technische, hardware- of softwarefout van welke aard dan ook, die de mogelijkheid om aan het Spel deel te nemen verhindert of beperkt, of die schade toebrengt aan het systeem van de speler.

Hierbij wordt gespecificeerd dat de Organisator niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking, storing van welke aard dan ook, opschorting of beëindiging van het Spel, om welke reden dan ook, of voor directe of indirecte schade die op een of andere wijze voortvloeit uit een verbinding met www.mvsacava.com/nl/show-your-magic/. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software die op zijn computerapparatuur is opgeslagen, tegen iedere aanval te beschermen.

De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor incidenten die zich kunnen voortdoen bij het gebruik van de prijs door de begunstigden nadat de winnaars deze in ontvangst hebben genomen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om dit Spel zonder kennisgeving te annuleren, stop te zetten, op te schorten of te verlengen in geval van overmacht. Informatie over de annulering of wijziging van dit Spel zal, zoals dit Reglement op www.mvsacava.com/show-your-magic/ worden geplaatst. Bovendien kan zij niet aansprakelijk worden gesteld en kan er geen beroep tegen haar worden aangetekend in geval van gebeurtenissen die als overmacht worden beschouwd (stakingen, slecht weer, enz.), waardoor met name de winnaars hun prijzen geheel of gedeeltelijk zouden verliezen.

Het aantal prijzen mag in geen geval het in dit Reglement voorziene aantal overschrijden.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

De reproductie, weergave of exploitatie van alle of een deel van de elementen op de pagina www.mvsacava.com/show-your-magic/, evenals van de producten die er worden aangeboden, is strikt verboden.

Alle vermelde merken of productnamen zijn handelsmerken of productnamen die geregistreerd zijn door hun respectieve eigenaars.

Artikel 9 – Aanvaarding en toegang tot de regels

Deelname aan het Spel impliceert automatisch de aanvaarding van dit Reglement in zijn geheel, zonder voorwaarden of voorbehoud.

De spelregels zijn gratis en vrij te raadplegen op het volgende internetadres:

www.mvsacava.com/nl/show-your-magic/reglement

Elke betwisting of klacht in verband met het Spel moet binnen één (1) maand na het einde van het Spel schriftelijk worden gericht aan het volgende adres:

serviceconsommateurs@cordier-wines.fr

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Dit Reglement en het Spel zijn onderworpen aan het Belgisch recht.