Wedstrijdreglement MVSA

Wedstrijdreglement MVSA

De MVSA-wedstrijd – wordt georganiseerd door Hasselt Millesime BVBA, Ekkelgaarden 6A, 3500 Hasselt.

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd, beschrijft het verloop ervan en legt de algemene deelnamevoorwaarden vast die erop van toepassing zijn.

Hasselt Millesime kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

 

Artikel 1 – Periode

De wedstrijd loopt op Facebook en Instagram, van 14 november 2020 tot en met 30 juni 2021 om middernacht. Hasselt Millesime behoudt zich het recht voor de begin- of einddatum van de wedstrijd te wijzigen indien die later van start zou gaan of voortijdig zou worden beëindigd.

 

Artikel 2 – Deelnemer

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die woonachtig is in België, met uitzondering van alle rechtstreekse of onrechtstreekse medewerkers en/of personeelsleden/werknemers van Hasselt Millesime, van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan deze wedstrijd of betrokken is geweest bij de organisatie ervan, evenals de familieleden en de personen die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemen kan enkel op Facebook en Instagram. Deelname is gratis en zonder aankoopverplichting.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit Reglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek Facebook of Instagram account aan de wedstrijd deelnemen, tenzij anders bepaald in het specifieke wedstrijdreglement.

 

Artikel 3 – Misbruik

Hasselt Millesime kan te allen tijde een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijden georganiseerd door Hasselt Millesime in geval van inbreuk op een van de deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of bedrog.

 

Artikel 4 – Winnaars

In totaal worden 5 winnaars – die minstens 18 jaar zijn – aangeduid die 6 flessen MVSA cava winnen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen HASSELT MILLESIME de toestemming om, zonder dat deze zij laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, hun namen, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van HASSELT MILLESIME.

 

Artikel 5 – Wedstrijdverloop

Elke deelnemer moet zijn MVSA cocktail creatie posten op zijn story of feed, MVSA cava taggen en de Facebook- en/of Instagrampagina van MVSA liken/volgen . De organisatie behoudt zich het recht om de personen met de origineelste en meest creatieve posts te selecteren als winnaars.

De gewonnen prijzen mogen niet worden overgedragen of ingewisseld tegen andere goederen, diensten of geld.

Elke maand van november 2020 – juni 2021 wordt er 1 winnaar verkozen. De winnaars worden via een privébericht in Facebook of Instagram verwittigd. Alle praktische informatie zal hen langs die weg bereiken.

Facebook/Instagram ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid prijs

Hasselt Millesime maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Hasselt Millesime kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

 

Artikel 7 – Opschorting

Hasselt Millesime BVBA behoudt zich het recht voor de wedstrijd op elk moment op te schorten en/of te annuleren in geval van overmacht of als er zich buiten zijn wil om een gebeurtenis voordoet, zonder dat de deelnemer of enige andere persoon aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Als door een geval van overmacht of buiten de wil van Hasselt Millesime om, die laatste beslist de wedstrijd te annuleren, te onderbreken of uit te stellen, kan Hasselt Millesime in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van die beslissing. Hasselt Millesime kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen, van welke aard ook (bv. problemen met de internetverbinding). Hasselt Millesime behoudt zich het recht voor de wedstrijd stop te zetten zonder dat vooraf te hoeven melden. Een gewone mededeling op www.mvsa.be volstaat.

 

Artikel 8 – Klachten

Klachten met betrekking tot deze wedstrijd moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd per aangetekende post worden verzonden naar: Hasselt Millesime BVBA, Ekkelgaarden 6A, 3500 Hasselt, ter attentie van de consumentenafdeling. Klachten kunnen in geen enkel geval mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die na de hierboven vermelde termijn of niet schriftelijk worden ingediend, zullen niet worden behandeld.

 

Het Belgische recht is van toepassing. Elk eventueel geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.